Redo för lite äventyr?

Allmänna villkor

Körning eller parkering med snöskoter inom ledområdet innebär att avtal slutits med Funäsdalen Skoterled AB på följande villkor:

 • Förare av skoterfordon är skyldig att erlägga föreskriven avgift, se nedan, varvid erhålles skoterledskort, dekal samt karta. Erlagd avgift medför rätt att färdas med den snöskoter vars registreringsnummer angivits på skoterledskortet. Snöskotern får då framföras även av annan än den som erlagt avgiften under förutsättning att kortinnehavaren samtyckt därtill och dessutom upplyst föraren om dessa villkor. Körning med flera snöskotrar kräver således ett kort för varje skoter.
 • Giltigt skoterledskort ska alltid medföras vid körning. Förlorat kort ersättes ej. Föraren är även skyldig tillse att dekalen anbringas på väl synlig plats på snöskotern.
 • Körning får endast ske längs anvisad och markerad skoterled, på parkerings-/rastplats, samt terminalområde med iakttagande av dessa villkor och övriga föreskrifter enligt lagar och förordningar. Parkering får ske inom särskilt markerade platser eller längs leden under förutsättning att fara inte uppkommer för annan skoterförare.
 • Körning får även ske inom område som på kartan markerats med diagonalränder- friåkningsområde utan några markerade leder. Körning får ske överallt inom sådant område. OBS! All körning sker på egen risk!
 • Körning får ske vintertid på väl snötäkt mark under tid då skoterleden är öppen för trafik, dvs normalt från november till den 1 maj. Beroende på väderförhållandena är de norra delarna i regel farbara såväl tidigare på hösten som senare på våren än de södra. Besked om officiell startdag när hela systemet är farbart på hösten och när delar av systemet börjar stängas av på våren meddelas vid terminalerna och på Funäsdalen Skoterled AB:s hemsida.
 • Körning med andra motorfordon än snöskoter är ej tillåtet utan särskilt tillstånd.
 • Anvisning av naturvårdsvakt, bolagets personal, eller ledvärd ska följas.

Ledinformation

Leden är max 5 meter bred. Den är markerad med skoterledssymbol och i fjällområdet även med ledkryss. Vid ledens sträckning över vattendrag finns endast ruskor eller käppar.
I fjällområdet är leden inte markberedd. För övriga områden kan markförhållandena vara sådana – t ex på grund av mycket sten – att körunderlaget för en ledsträcka blir försämrat.
Leden kan tidvis vara mindre farbar, t ex innan officiell startdag på hösten och på senvåren, varvid särskild försiktighet då bör iakttas.

 • OBS! Leden går i eller nära fjällområde där vädret kan ändras snabbt. Även om vi försöker att fortlöpande kontrollera kvaliteten på leden och att den uppfyller skäliga säkerhetskrav, kan vi inte garantera att den alltid är farbar. Vid körning över is, vattendrag och snöbroar måste särskild försiktighet iakttas: Förare är skyldig att dels innan färd på is förvissa sig om att isen är farbar, och dels fortlöpande under färd på is förvissa sig om att isen är fortsatt farbar.
 • OBS! Gällande hastighetsbegränsningar får inte överskridas. Förare är i övrigt skyldig anpassa hastigheten till väglaget, terrängförhållandena, vädret och övriga personer och fordon som vistas på eller färdas längs leden. Förare har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare. Det är förbjudet att färdas på avstängd sträcka av leden.
 • OBS! All körning sker på egen risk!

Avgiftsbestämmelser

Föreskriven avgift framgår av särskild prislista. Den som kört in på leden utan giltigt skoterledskort äger dock rätt att färdas på leden fram till närmaste försäljningsställe för kortinköp.

Upplysning om prislista och närmaste försäljningsställe kan fås – på skoterterminalerna

 1. Vid skoterledinfarterna till området
 2. På Destination Funäsfjällen, tel. 0684-155 80, fax 0684 – 15589 eller
  e-post: info@funasfjallen.se
 3. På Funäsdalen Skoterled AB’s hemsida: www.funasfjallen.se/skoter

Sålda korta återlöses ej.

Överträdelser

Vid överträdelse av avgiftsbestämmelserna uttages en extra administrativ avgift om för närvarande 800 kronor (januari 2011).

 • Observera att Du befinner Dig inom kommunalt regleringsområde som innebär att körning med snöskoter utanför anvisad led mm enligt ovan är förbjuden och straffbar.
  Sådan körning kan komma att polisanmälas.
 • Snöskotern skall vara i besiktigat skick.
 • ”Trimpipor” och andra tillbehör som orsakar högt och störande ljud är ej tillåtna.

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan utan ersättning få sitt skoterledskort indraget och/eller avstängas från fortsatt nyttjande av skoterlederna. Funäsdalen Skoterled AB ansvarar ej för andra förares körning eller för vad andra personer som ej tillhör bolaget gör. Funäsdalen Skoterled AB svarar endast för skada som beror på skadeståndsgrundande oaktsamhet enligt svensk rätt från bolagets sida.

Vi ses på lederna! Funäsdalen Skoterled AB

Föreskrifter för kommunalt skoterregleringsområde i Funäsdalen

Inom del av Tännäs socken (karta finns tillgänglig på kommunens lokalkontor i Funäsdalen by och Medborgarhuset i Sveg) är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare och på väl snötäckt mark. Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt nedan.

Föreskrifter

Färdsel inom området får endast ske med terrängskoter längs anvisad skoterled och på väl snötäckt mark.

Allmänt

Vid nyttjande av motordrivet fordon inom förbudsområdet enligt nedan är det den enskildes skyldighet att

 • För polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon äger rätt att färdas i området enligt någon av nedanstående undantagsbestämmelser.
 • Iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

Undantag från föreskrift

Fast boende och markägare

Utöver den generella rätten för markägaren och dennes familj att köra på egen mark inom förbudsområdet i samband med markens ändamålsenliga nyttjande, äger fast boende inom området och deras folk samt ägare till jordbruksfastigheter och dennes folk rätt att även i övrigt framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark inom förbudsområdet. Detta skall ske med iakttagande av nedanstående försiktighetsregler. Med ”deras folk” menas förutom familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med fast boende eller ägare till jordbruksfastigheter. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Försiktighetsregler för fast boende och markägare

 • Körning utanför skoterleder som stör djur och natur, jord- och skogsbruk, rennäring samt friluftslivet i området skall undvikas.
 • Den som färdas utanför skoterled skall ha ett bestämt mål och syfte med färden.
 • Särskild försiktighet skall iakttas i anslutning till de leder som bara är avsedda för skidåkning samt inom regleringsområdets kalfjällsområden, så att inte syftet med regleringen motverkas.
 • Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, belägna utanför detaljplan
 • Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark eller på arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark.
 • Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga väg från tillåten skoterled alt från enskild eller allmän väg till stugan och åter. Undantaget skall gälla för stugägaren/stughyraren och dennes folk.
 • Med ”dennes folk” menas förutom stugägarens/stughyrarens familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons ”folk” utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Detaljplanelagda områden

Förbudet att framföra terrängskoter omfattar även alla tätbebyggda områden samt områden med detaljplan som är belägna inom förbudsområdet. Gällande beslut om undantag (dispens) för leder inom sådana områden gäller även fortsättningsvis. Efter framställan från stugförening eller liknande gemensamt organ för resp område kan kommunen pröva undantag för leder inom det tätbebyggda/planlagda området och ut till allmän skoterled. Dessa leder skall placeras så att inte störningar uppstår för fastighetsägarna inom området och följa de av bygg- och miljönämnden antagna riktlinjer för skotertrafik i närområden till tätorter (buller, utsläpp, avstånd till bebyggelse mm).

Fiskeleder

Den som har giltigt fiskekort för aktuellt område äger rätt att färdas med snöskoter längs av fiskevårdsområdet anvisad fiskeled, eller där ingen speciell fiskeled finns, närmast lämpliga väg från allmän skoterled fram och åter till fiskevattnet. Körning till och från aktuell fiskeplats är även tillåten.

Ytterligare upplysningar får du hos hos miljö- och byggkontoret, Per Persson, telefon 0680-161 50.

Nationella regler för skoteråkning

www.snoskoterradet.se hittar du information om generella regler för skoteråkningen i Sverige.